Tên sản phẩm Giá
Màn hình 5G 450k
Màn hình 5S 450k
Màn hình 6G 600k
Màn hình 6PLUS 900k
Màn hình 6S 800k
Màn hình 6SPLUS 1.200k
Màn hình 7G 900k
Màn hình C11 7PLUS 1.300k
Màn hình DTP 7PLUS 1.500k
Màn hình C11 8PLUS 1.300k
Màn hình DTP 8PLUS 1.600k
MÀN HÌNH X 3.700K
MÀN HÌNH XSMAX 5.600K
MÀN HÌNH 11 3.500K
MÀN HÌNH 11PRO CALL
MÀN HÌNH 11PROMAX CALL
MÀN HÌNH IPAD AIR 1 1.200K
MÀN HÌNH IPAD MINI 1 1.000K